Ochrana osobních údajů

  
Ochrana osobních údajů

  

Společnost Pinkie Originals s.r.o. se sídlem v Zelenči, K Vyhlídce 924, PSČ 250191, IČO: 06257232 („Pinkie“), provozovatel internetového obchodu www.pinkie.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.
 
Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.
  
 
1.   Osobní údaje a jejich zpracování
  
1.1.  Kategorie osobních údajů
  
Shromažďujeme pouze ty údaje, které jsou nezbytné k zpracování a odbavení Vaší objednávky
 • Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty
Dále zpracováváme tyto osobní údaje:
 • Údaje z komunikace mezi Pinkie a zákazníkem
 
1.2.  Účely zpracování osobních údajů:

Poskytování služeb.

Abychom mohli poskytovat nabízené služby, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:
 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných prostřednictvím naší webové stránky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, abychom vám připomněli, že máte neuhrazené zboží v objednávce, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace.
 
1.3.  Předání osobních údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy na základě oprávněného zájmu.
 • zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy 
 • poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.
  
 
2.   Zákaznické konto a nákup bez registrace
 • V rámci uzavření smlouvy Vám zakládáme zákaznické konto, které je zabezpečeno heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje.
 • Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, můžete v našem E-shopu rovněž nakoupit bez registrace.
    
3.   Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1.  Zabezpečení osobních údajů
 • Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
 • Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Pinkie nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Pinkie přímo způsobila.
3.2.  Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme
 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů
 • po dobu, po kterou je Pinkie povinno jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Pinkie Originals jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
  
  
4.   Práva subjektů údajů
 • Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
 • V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 • Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese oou@pinkie.cz. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Pinkie potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.
    
5.   Webové stránky
  
Naše stránky nepoužívají tzv. cookies. Domníváme se že prodejní servis na vysoké úrovni Vám dokážeme nabídnout i bez jejich používání.
  
  
6.   Kontaktujte nás
  
   
V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat emailem nebo na níže uvedené adrese 
  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:     oou@pinkie.cz
  
Kontakt:                                                      Pinkie Originals s.r.o. - pinkie.cz
                                                                    K Vyhlídce 924
                                                                    25091 Zeleneč
  
 
7.   Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018.