Obchodní podmínky

 
1. Všeobecná ustanovení
 
Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží Prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího – společnosti Pinkie originals s.r.o., K Vyhlídce 924, 250 91 Zeleneč a Kupujícího - fyzické či právnické osoby, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "Kupující").
 
2. Předmět smlouvy
 
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, technické a designové detaily a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě, na fotografiích, v prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a mohou se od finálního výrobku lišit. Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu dodá zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující předpisům a nařízením platným na území České republiky.
 
3. Místo plnění
 
Místem plnění je sklad Prodávajícího, kde Prodávající předá zboží dopravci – přepravní společnosti, popřípadě Kupujícímu dle objednávky.
 
4. Objednání zboží a uzavření smlouvy
 
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění potřebných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením přijetí objednávky. Za potvrzení se považuje potvrzení e-mailem, které je realizováno ze strany Prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Zákazník bere na vědomí, že v případě nevyzvednutí/nepřevzetí zásilky má prodávající nárok na úhradu vynaložených nákladů prokazatelně spojených s nevyzvednutým/nepřevzatým balíkem, tj. poštovné a balné. Tento nárok vzniká i v případě, že zákazník dosáhne dopravy zdarma při nákupu nad 3 000 Kč. Zákazník se potvrzením objednávky zavazuje k úhradě zboží.
 
5. Slevy a zvýhodněné nabídky
 

5.1. Upozorňujeme, že slevové nabídky nejsou kumulovatelné a nelze je uplatnit na již zvýhodněné položky. Zvýhodněné zboží je označeno příslušným označením nebo cenovou značkou.

5.2. V případě, že zákazník uplatňuje slevu na objednávku obsahující zvýhodněné zboží, bude sleva automaticky upravena na maximální možný standardní diskont.

5.3. Společnost Pinkie originals s.r.o. si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit slevové nabídky a akce bez předchozího upozornění.

 
6. Zrušení objednávky
 
Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím potvrzením. Po potvrzení objednávky má toto právo jen v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky má Prodávající právo nárokovat si na Kupujícím vzniklou škodu tímto jednáním. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v případech, že zboží již nevyrábí, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele materiálu. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.
 
7. Cena a platba
 
Ceny uvedené na internetové stránce www.pinkie.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek .
Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní společnosti.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
 
8. Dodací lhůta
 
Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její řádné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho Prodávající vyexpeduje – předá dopravci 1-2 pracovní dny po závazném potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto Prodávající Kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Předpokládané dodací lhůty jsou uvedeny u každého zboží.
 
Dodací lhůta je do následujícího pracovního dne od předání zboží přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení balení či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem faktury Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena.
Doba dodání zboží závisí na přepravci, zásilka zpravidla bývá doručena do 3 pracovních dnů.
 
9. Záruka
 
Záruku na prodávané zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li v internetovém obchodě www.pinkie.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží Kupujícímu.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením. Záruka se nevztahuje na zboží mechanicky poškozené.
 
Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně v sídle naší společnosti na adrese: PINKIE Originals, Kosmonautů 4151, 43001 Chomutov; e-mail: obchod@pinkie.cz
Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí Kupující. V případě oprávněné reklamace dopraví Prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní společností.
K reklamovanému zboží je nutná kopie dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být kompletní.
 
Kupující si může zvolit, zda chce zboží opravit nebo vyměnit za nové zboží bez vady (pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené). Pokud Prodávající odmítne vadu odstranit, nebo se vada projeví opakovaně, nebo vada představuje "podstatné porušení smlouvy", může Kupující od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z kupní ceny.
 
Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny, resp. vrátit kupní cenu.
Některé nabízené tkaniny nejsou opatřeny UV stabilizátory. Stálobarevnost materiálu závisí na podmínkách v jakých je výrobek používán, na intenzitě slunečního záření a vlhkosti vzduchu. Změna barvy tkaniny nemůže být důvodem k reklamaci. Některé textilie mohou barvit, barva se zafixuje po prvním vyprání.

Nevhodnou manipulací výrobku při zapínání zipu (nánožníky, fusaky, organizéry,..) může jezdec zipu povolit nebo se zoubky poškodit, tím se zip stává nefunkčním. Toto nelze uznat jako oprávněnou reklamaci. Popis manipulace s výrobkem při zapínání uvádíme u popisu produktu.
 
Zlevněné nebo akční zboží může mít drobné vady, které nejsou na první pohled patrné a nemají vliv na funkci a užívání.
Bližší pokyny pro uplatnění záruky stanoví reklamační řád.
 
10. Odstoupení od smlouvy, reklamační řád a výměna zboží
 
Podle občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dní od převzetí zboží. Stejný termín platí i pro výměnu zboží.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme vás o dodržení níže uvedených podmínek:
Kontaktujte nás, oznamte, že žádáte o odstoupení od smlouvy, či výměnu zboží, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. Peníze za zboží vám převedeme na účet nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete nám jej zpět za následujících podmínek:
  • nesmí být použité, - musí být nepoškozené,
  • musí být kompletní
  • s kopií dokladu o koupi 
Před odesláním reklamace žádáme naše zákazníky, aby nám prostřednictvím e-mailové komunikace obchod@pinkie.cz sdělili informace o případné závadě na produktu. Toto ověření nám umožní posoudit, zda není možné závadu jednoduše opravit svépomocí, aniž by byla nutná samotná reklamace. Jsme si vědomi, že v některých případech lze lehkou závadu úspěšně řešit bez potřeby reklamace.
 
Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, případně vracejte osobně, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Doporučeně neznamená na dobírku.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy pokud bylo zboží upraveno podle jeho přání na zakázku.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.
Zboží je nutné posílat co nejméně zpřehýbané a v balení, které co nejvíce odpovídá původní doručené zásilce ke Kupujícímu.
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.
 
Při výměně zboží hradí další poštovné Kupující dle ceníku dopravce. 
Pokud zákazník vrací zboží z objednávky, u které nebyla fakturována doprava a celková suma objednaného zboží tím pádem klesne pod 3 000 Kč, bude zákazníkovi fakturováno dopravné dodatečně.
 
Při oprávněné reklamaci hradíme zákazníkovi náklady za poštovné v nejnižším možném způsobu zaslání.
 
Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti vyplnění reklamačního formuláře. Kupující může od smlouvy odstoupit také telefonicky nebo skrze jiný komunikační kanál Pinkie.
 
 
11. Závěrečná ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetovém obchodě prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.
Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje Obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, i to že akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce.
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt obchod@pinkie.cz pro vyřešení nastalé situace.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 20.4.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.pinkie.cz.
  
 
 

Přihlášení

Zadejte prosím váš e-mail a heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte se