Reklamační řád

  

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
"Prodávající" je Pinkie originals s.r.o., K Vyhlídce 924, 250 91, Zeleneč, IČ: 06257232
"Kupující" je subjekt který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

2. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
  
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem, pokud není uvedeno jinak.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez povinnosti vyplnění reklamačního formuláře. Kupující může od smlouvy odstoupit také telefonicky nebo skrze jiný komunikační kanál Pinkie.

Kupujícího žádáme o uvedení následujících informací:

  • číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v emailu
  • co nejvýstižnější popis závady a jejích projevů
  • doložit doklad o vlastnictví zboží – fakturu, dodací list

Některé nabízené tkaniny nejsou opatřeny UV stabilizátory. Stálobarevnost materiálu závisí na podmínkách v jakých je výrobek používán, na intenzitě slunečního záření a vlhkosti vzduchu.

Změna barvy takové tkaniny není důvodem k reklamaci. 

Změna barvy způsobené propocením výrobku není důvodem k reklamaci.

Přirozená vlastnost některých námi použitých materiálů (především přírodního složení), jako je tvorba žmolků, není důvodem k reklamaci.

Drobné detaily na dodadém zboží se mohou oproti fotografii lišit.

3. Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího. Před odesláním reklamace nás kontaktujte na email obchod@pinkie.cz. Reklamace odesílejte na adresu Pinkie, Kosmonautů 4151, 43001 Chomutov.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

Při oprávněné reklamaci hradíme zákazníkovi náklady za poštovné v nejnižším možném způsobu zaslání.
  
Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), Prodávající naúčtuje Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od ukončení reklamačního řízení.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě nesprávného používání výrobku.
Zboží k reklamaci přijímáme pouze čisté.

Formulář ke stažení naleznete ZDE.

Před odesláním reklamace žádáme naše zákazníky, aby nám prostřednictvím e-mailové nebo telefonické komunikace sdělili informace o případné závadě na produktu. Toto ověření nám umožní posoudit, zda není možné závadu jednoduše opravit svépomocí, aniž by byla nutná samotná reklamace. Jsme si vědomi, že v některých případech lze lehkou závadu úspěšně řešit bez potřeby reklamace.

4. Závěrečná ustanovení

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 3. 2010.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.  

Přihlášení

Zadejte prosím váš e-mail a heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte se