Ochrana osobních údajů

Společnost Pinkie Originals s.r.o. se sídlem v Zelenči, K Vyhlídce 924, PSČ 250191, IČO: 06257232 („Pinkie“), provozovatel internetového obchodu www.pinkie.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů („Zásady“) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

1.1. Kategorie osobních údajů
Shromažďujeme pouze ty údaje, které jsou nezbytné k zpracování a odbavení Vaší objednávky

 • Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi Pinkie a zákazníkem

1.2. Účely zpracování osobních údajů
Poskytování služeb.
Abychom mohli poskytovat nabízené služby, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných prostřednictvím naší webové stránky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, abychom vám připomněli, že máte neuhrazené zboží v objednávce, sdělili Vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace.

1.3. Předání osobních údajů třetím stranám
Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy na základě oprávněného zájmu:

 • zpracovatelům na základě plnění kupní smlouvy
 • poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě vaší objednávky, plnění kupní smlouvy
 • přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2. Zákaznické konto a nákup bez registrace

V rámci uzavření smlouvy Vám zakládáme zákaznické konto, které je zabezpečeno heslem. V rámci zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům, včetně jejich editace. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje.
Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, můžete v našem E-shopu rovněž nakoupit bez registrace.

3. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

3.1. Zabezpečení osobních údajů
Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Pinkie nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Pinkie přímo způsobila.

3.2. Doba zpracování
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů
 • po dobu, po kterou je Pinkie povinno jakožto správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností Pinkie Originals jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4. Práva subjektů údajů

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
Pro uplatnění svých práv kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů na emailové adrese oou@pinkie.cz. Obrátit se můžete i na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Pinkie potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

5. Webové stránky

Naše stránky nepoužívají tzv. cookies. Domníváme se že prodejní servis na vysoké úrovni Vám dokážeme nabídnout i bez jejich používání.

6. Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat emailem nebo na níže uvedené adrese

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: oou@pinkie.cz

Kontakt:

Pinkie Originals s.r.o. 
K Vyhlídce 924
25091 Zeleneč

7. Účinnost

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25.5.2018.

Sledujte nás na Instagramu
Instagram 1
Instagram 2
Instagram 3
Instagram 4
Instagram 5
Instagram 6

Přihlášení

Zadejte prosím váš e-mail a heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte se